Obchodní podmínky |

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem tohoto internetového obchodu www.pneu-ck.cz je:

Pneuservis JMR s.r.o.
Kosov 2
České Budějovice 37007
IČ: 26075270
DIČ: CZ26075270

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pro nakupování v internetovém obchodu se řídí právním řádem České republiky.

Je-li kupujícím podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se obchodní vztahy, které neupravuje nákupní řád a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem č 513/1991 Sb. v platném znění.

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny tímto nákupním řádem, občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění).

1. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2. Ceny a zboží
Provozovatel e-shopu (dále jen „provozovatel") je plátcem DPH.

3. Objednání zboží
Zákazník prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a zákazník jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se zákazníkem individuální termín dodání příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží.
Odesláním objednávky zákazník souhlasí i s cenou zboží. V případě zájmu o snížení ceny na základě konkurenční nabídky je nutné si tuto cenu domluvit s prodávajícím předem (před odesláním objednávky).

4. Platební podmínky
Způsoby plateb:
Dobírka – kupující zaplatí za zboží při převzetí od přepravní společnosti (Geis - General Parcel)
Hotově při převzetí na pobočce (Český Krumlov, Trhové sviny) – nutno telefonicky se domluvit
Platba předem na bankovní účet

5. Dodací podmínky
Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je odesílána v následující den po obdržení objednávky.
Pneumatiky dostupné u dodavatele dodáváme maximálně do týdně. (7 pracovních dní)
U pneumatik, které nejsou skladem, budeme informovat telefonicky o době dodání.

6. Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu info@pneu-ck.cz nebo pneuservis.jmr@seznam.cz. Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálem dokladu o koupi doručit na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Prodávající má povinnost vrátit zákazníkovi tuto částku nejpozději do 30 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

7. Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu
Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné, cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. V případě, že tato situace nastane, Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky, případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.). V případě, že zboží již nemá náhradu, bude objednávka zrušena.

8. Reklamační řád
Obecné podmínky reklamace
Povinnosti kupujícího Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu provozovatele
b) poštou na adresu provozovatele

Kupující je povinen uvést:
a) číslo objednávky
b) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)
c) popis závad a důvod reklamace
Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád, byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.
Záruční podmínky
a) Záruční doba jsou 2 roky. Tato doba začíná dnem převzetí zboží a končí zánikem příp. úmrtím zákazníka.
b) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
- poškození zboží přírodními živly,
- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
- opotřebením po mez stanovenou zákonem.

Zákazník nakupující prostřednictvím e-shopu má nárok na bezplatné odevzdání použitých pneumatik v množství odpovídajícím počtu jím zakoupených pneumatik.
Sběrné místo se nachází v provozovně provozovatele obchodu.

Pneuservis JMR s.r.o.
Chvalšinská 242
Český Krumlov
38101

Pneuservis JMR
Nové Město 1061
Trhové Sviny
37401

V Českém Krumlově dne 19.3.2014